đầu tiên là THỤC
1.LƯU BỊ: tự Huyền Đức, là dòng dõi tôn thất nhà Hán

Lưu Bị

Lưu Bị

2.QUAN VŨ: tự Vân Trường, em kết nghĩa và là 1 trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị. Cưỡi ngựa Xích thố, sử Thanh long đao, “quá ngũ quan, trảm lục tướng”, nổi danh là người trung nghĩa, đến giờ vẫn được người Trung Quốc thờ phụng.

Quan Vũ

Quan Vũ

3.TRƯƠNG PHI: tự Dực Đức, em kết nghĩa và là 1 trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị. Chỉ hét 1 tiếng mà làm cho tướng Tào nhào xuống ngựa chết

Trương Phi

Trương Phi

4.TRIỆU VÂN: tự Tử Long, với ngọn thương tung hoành thiên hạ, tên tuổi lẫy lừng với trận Tương Dương Trường Bản, là 1 trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị

Triệu Vân

Triệu Vân

5.MÃ SIÊU: tự Mạnh Khởi, con trai của Mã Đằng, dòng dõi tướng Tây Lương. Đã đánh cho Tào Tháo phải “cắt râu” mà chạy trốn. Cũng là 1 trong ngũ hổ tướng.

Mã Siêu

Mã Siêu

6.HOÀNG TRUNG: tự Hán Thăng, lão tướng này là tay thiện xạ, bách bộ xuyên dương, sức khỏe hơn người. Là 1 trong ngũ hổ tướng.

Hoàng Trung

Hoàng Trung

7.TRƯƠNG TINH THÁI : con gái của Trương Phi

Trương Tĩnh Thái

Trương Tĩnh Thái

8.GIA CÁT LƯỢNG: tự Khổng Minh, biệt hiệu Ngọa long tiên sinh. Là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả, kỹ sư lỗi lạc. Khổng Minh đã giúp Lưu Bị đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, lấy Kinh Châu, định Ích Châu, Hán Trung, dựng nước ở đất Thục. Đến giờ vẫn được người thờ phụng

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

9.KHƯƠNG DUY: văn võ song toàn, trước là tướng Tào, sau bị Gia Cát Lượng thu phục và nhận làm học trò, nối chí thầy diệt Ngụy, đáng tiếc là không gặp được minh quân (con của Lưu Bị quá tệ)

Khương Duy

Khương Duy

10.HOÀNG NGUYỆT ANH: vợ Gia Cát Lượng

Hoàng Nguyệt Anh

Hoàng Nguyệt Anh

11.QUAN BÌNH : con nuôi của Quan Vũ, cũng là 1 mãnh tướng. Nếu bạn thấy hình thờ Quan Vũ có 2 tướng đứng sau thì Quan Bình là 1 trong 2 người đó

Quan Bình

Quan Bình

12.BÀNG THỐNG: tự Sĩ Nguyên, biệt danh Phụng sồ. Có câu “Ngọa long, Phụng sồ, được 1 trong 2 thì có thể định thiên hạ”. Tài cao nhưng hơi kiêu ngạo, không chịu nghe lời Khổng Minh nên cuối cùng chết trận tại Đồi Lạc Phụng

Bàng Thống

Bàng Thống

 

13.NGỤY DIÊN: tướng tài nhưng là kẻ phản trắc, giết chủ để theo Lưu Bị. Khổng Minh trước khi chết đã đoán được Ngụy Diên sẽ làm phản, nên để lại mưu kế cho Mã Đại giết Ngụy Diên

Ngụy Diên

Ngụy Diên

tiếp theo là NGỤY

1.TÀO THÁO: tự Mạnh Đức, là 1 kiêu hùng thời Tam quốc. Nổi tiếng đa nghi, cũng vì điều này mà giết chết thần y Hoa Đà, cuối cùng không ai chữa bệnh cho

Tào Tháo

Tào Tháo

 

2.TÀO PHI: con Tào Tháo

Tào Phi

Tào Phi

 

3.TÀO NHÂN

Tào Nhân

Tào Nhân

 

4.HẠ HẦU UYÊN: tướng giỏi của Tào Tháo, bị chết trong tay lão tướng Hoàng Trung

Hạ Hầu Uyên

Hạ Hầu Uyên

 

5.HẠ HẦU ĐÔN: khi đánh trận bị trúng tên vào mắt, đã kêu lên “tinh cha, huyết mẹ không nên bỏ” và nuốt luôn con ngươi vào bụng

Hạ hầu Đôn

Hạ hầu Đôn

 

6.ĐIỂN VI: nổi tiếng sức mạnh phi thường. Tào Tháo vì mê gái cuối cùng bị trúng kế, Điển Vi hy sinh bảo vệ cho chủ. Tào tháo cúng tế Điển Vi rất hậu và khóc rằng “Ta mất con trưởng, mất cháu yêu, nhưng không thương tiếc bằng mất Điển Vi”

Điển Vi

Điển Vi

7.TRƯƠNG LIÊU: tự Văn Viễn, trước theo Lữ Bố, sau về hàng Tào Tháo. Bạn nào đọc tam quốc chắc không quên đoạn “Bến Tiêu Diêu Trương Liêu khét tiếng”

Trương Liêu

Trương Liêu

8.HỨA CHỬ: mãnh tướng của Tào Tháo, có biệt hiệu Hổ dại sau trận chiến “Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu”

Hứa Chử

Hứa Chử

9.TƯ MÃ Ý: hậu duệ của sử gia nổi tiếng Tư Mã Thiên, tinh thông binh pháp, là 1 kình địch của Gia Cát Lượng. Sau này con của Ý là Tư Mã Viêm diệt tam quốc lập ra nhà Tây Tấn

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

10.TRƯƠNG CÁP: 1 tướng giỏi của Tào Tháo, sau khi Tháo chết thì theo phò con của Tào Tháo là Tào Phi, cuối cùng bị trúng tên chết trong 1 trận đánh với Gia Cát Lượng

Trương Cáp

Trương Cáp

11.BÀNG ĐỨC: mãnh tướng Tây Lương, trước theo Mã Siêu, sau về hàng Tào. Cuối cùng chết trong tay Quan Vũ.

Bàng Đức

Bàng Đức

12.CHÂN THỊ: con dâu của Viên Thiệu, vợ Viên Hy, sau bị Tào Phi bắt về làm vợ

Chân Mật ( Chân Thị )

Chân Mật ( Chân Thị )

 

13.TỬ HOẢNG

Từ Hoảng

Từ Hoảng

Ngô
1.TÔN KIÊN: tự Văn Đài, 1 tay gầy dựng Đông Ngô

Tôn Kiên

Tôn Kiên

2.TÔN SÁCH: tự Bá Phù, con trưởng của Tôn Kiên, tuổi trẻ tài cao, sức khỏe hơn người, xưng là Tiểu bá vương nhưng mất sớm

Tôn Sách

Tôn Sách

3.TÔN QUYỀN: tự Trọng Mưu, em Tôn Sách. Cùng Lưu Bị, Tào Tháo hình thành thế chân vạc (tam quốc)

Tôn Quyền

Tôn Quyền

 

4.CHU DU: tự Công Cẩn, tài hoa xuất chúng, nổi tiếng trong trận Xích Bích. Đáng tiếc lại gặp phải tay Gia Cát Lượng. Cuối cùng mất lúc chỉ mới 36 tuổi, trước khi mất còn than rằng “Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng”

Chu Du

Chu Du

5.LỮ MÔNG: tự Tử Minh là danh tướng của Đông Ngô. Quan Vũ bị Lã Mông dùng kế “bạch y độ giang” lừa lấy Kinh Châu, không được tiếp viện và bị bắt sống ở phÍa bắc Mạch Thành. Tôn Quyền dụ hàng ông không được nên đã xử chém. Tương truyền Quan Vũ sau khi chết hiển linh nhập vào Lã Mông và chửi mắng Tồn Quyền.

Lữ Mông

Lữ Mông

6.THÁI SỬ TỪ: mãnh tướng Đông Ngô, trước theo Lưu Do đánh nhau với Tôn Sách. Tôn Sách phục tài, sau này thu dụng Thái Sử Từ

Thái Sử Từ

Thái Sử Từ

7.CAM NINH: hổ tường Đông Ngô, chỉ với trăm quân đi cướp trại Tào, lừng danh thiên hạ.

Cam Ninh

Cam Ninh

8.TIỂU KIỀU: vợ Chu Du

Tiểu Kiều

Tiểu Kiều

9.ĐẠI KIỀU: vợ Tôn Sách

Đại Kiều

Đại Kiều

 

10.LỤC TỐN: dáng vẻ thư sinh nhưng tài trí hơn người. Là Đại đô đốc của Đông Ngô. Bị vây trong trận Bát quái của Khổng Minh nhưng lại được cha vợ Khổng Minh thả. Sau này dùng kế đốt trại liên hoàn của Lưu Bị

Lục Tốn

Lục Tốn

11.TÔN THƯỢNG HƯƠNG: em gái Tôn Quyền, gả cho Lưu Bị nhưng cuối cùng trở về Ngô quốc

Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng Hương

12.HOÀNG CÁI: lão tướng đã dùng “khổ nhục kế” hàng Tào, có công lớn trong trận Xích Bích

Hoàng Cái

Hoàng Cái

13.CHU THÁI

Châu Thái

Châu Thái

14.LĂNG THỐNG

Lăng Thống

Lăng Thống

 

OTHER

 

1.ĐỔNG TRÁC: khi nhà Hán suy sụp, Đổng Trác nắm quyền thiên hạ, nhưng Đổng bất tài lại háo sắc, cuối cùng bị tư đồ Vương Doãn dùng mỹ nhân kế Điêu Thuyền ly gián và chết trong tay con nuôi là Lữ Bố

Đổng Trác

Đổng Trác

2.ĐIÊU THUYỀN: người đẹp nổi tiếng, được liệt vào tứ đại mỹ nhân

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền

3.LỮ BỐ: võ nghệ siêu quần nhưng lại là hạng vũ dũng vô mưu, con người phản trắc vì lợi mà 2 lần giết 2 người cha nuôi. Sau bị Tào Tháo giết.

Lữ Bố

Lữ Bố

4.VIÊN THIỆU: cầm quân trăm vạn có ưu thế để thống nhất thiên hạ, thế nhưng tính tình đa nghi, ko biết dùng người, cuối cùng bị Tào Tháo tiêu diệt

Viên Thiệu

Viên Thiệu

5.MẠCH HOẠCH: vua Nam Man, chắc nhiều người đều nghe qua chuyện Khổng Minh thất cầm Mạch Hoạch

Mạnh Hoạch

Mạnh Hoạch

6.CHÚC DUNG: vợ Mạch Hoạch

Chúc Dung

Chúc Dung

7.TRƯƠNG GIÁC: người lập ra Quân khăn vàng

Trương Giác

Trương Giác

 

 

Advertisements

9 responses »

 1. ^^ Cả làng ơi, ủng hộ cho Tam Quốc Chí nào ^^

  Số lượt thích

 2. tsubasa nói:

  oa, mấy hình này thích wá à, bạn tìm ở đâu zj?

  Số lượt thích

 3. Nhìn cái thằng Hứa Chử khó ưa quá tỉ Nguyệt ạ !
  Nhưng dù sao cũng cảm ơn tỉ Nguyệt nhiều nhiều vì đã cho muội biết thêm về các nhân vật Tam Quốc diễn nghĩa.
  Muội ưa Điêu Thuyền, Gia Cát Lượng, Hoàng Nguyệt Anh, Trương Bào lắm lắm !

  Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s